top of page

Onze projecten. Hier worden wij blij van

De reguliere activiteiten betreffen het beheer van twee kleine natuurgebiedjes te weten het Rabattenbbos aan de provinciale weg N322 dat deel is van het project “Weeshuis van het Landschap” en het Nieuw Fort St. Andries een pareltje van een fort ruïne met een mooi geconserveerde flora, http://www.zodenaandedijk.com/FortSintAndries/

Tevens begeleidt de stichting de transitie van het schiereiland midden in het natuurgebied de Hurwenensche Kil naar een groot glanshaverhooilandgebied. Kijk eens op : https://www.zodenaandedijk.com/KilvanHurwenen/index.html

De stichting zit aan tafel bij diverse ontwikkeltrajecten met betrekking tot riviernatuur. De steeds verslechterende luchtkwaliteit die zijn weerslag merkbaar heeft op de natuur in de buurt heeft de stichting op diverse wijzen er toe gebracht bemoeienis te zoeken. Middels brieven en bezwaren bij de rechter of bevoegd gezag probeert de stichting haar visie onder de aandacht te brengen.

Rabattenbos.jpg
Project "Het Rabattenbos"

Landschappelijke inpassing van de  N322 Zaltbommel-Maasdriel.

De nieuwe tangent van de N322 loopt door de recent ontwikkelde komkleipolders. Wij stelden ons ten doel de rijke ecologische en landschappelijke elementen uit het vocabulaire van een directe omgeving als leidraad in hun ontwerp te gebruiken. Dit door gebruik te maken van vormen, planten en structuren uit de directe omgeving; elementen als notenlanen, elzen op rabatten, structuren met slootjes, windsingels met heggen , monumentale bomen als blikvangers, poelen, ondieptes en schijnbaar willekeurig geplante bomen.

Zie ook www.gijsbertsmit.nl

IMG_0009b_96.jpg
Project Dijkverzwaring van de Waal en de proefgebieden "oude natuur in Wamel en Fort st Andries 

De Stichting heeft tijdens de voorbereiding en uitvoering van de dijkverzwaring in de Bommelerwaard zeer actief en succesvol geparticipeerd in de planvorming. ( Dijkring Rossum/Hurwenen)  Hierdoor zijn er vele unieke stukken dijklandschap en bebouwing weten te behouden. Ook is samen met de ander partijen overeenstemming bereikt over en de basis gelegd voor een beheerplan voor de dijken en uiterwaarden. 

  In Wamel en op het  nieuw fort st Andries is het uitgangspunt geweest de oude bestaande natuur te versterken en te bevorderen door een goed beheer. Met name op Fort st Andries heeft dat tot een wonderlijke terugkeer geleid van vele planten. Op het kleine stukje bij de sluis ( 4 ha)  bevinden zich tegen de 150 plantensoorten. In  samenwerking met ecoloog Cyril Liebrand wordt ieder jaar de stand van zaken geëvalueerd. Uniek hierbij is het feit dat een deel van de ruïne ook echt ruïne mag zijn hetgeen menig hart(je) sneller doet kloppen!

Kijk eens op http://www.zodenaandedijk.com/FortSintAndries/

IMG_0002b_96.jpg
Project Hurnse Kil

Aan de zuidoever van de Waal ligt de Hurwenense uiterwaard (gemeente Maasdriel), tussen het dorp Hurwenen en de brug bij Zaltbommel. Het is een gevarieerd gebied waar landbouw, natuur en hoogwaterberging naast elkaar voorkomen. Bewoners uit de omgeving recreëren in de uiterwaard, er wordt gewandeld, gefietst en gezwommen. In 2002 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de uiterwaard. Doel is verbetering van de natuurkwaliteit in het natuurgebied de Kil, verbetering van de waterkwaliteit van de Waal en verbetering van de leefomstandigheden van diverse plant- en diersoorten.
Basis voor de uitvoering van beide projecten is het voorkeursalternatief Herinrichting Hurwenense Uiterwaard uit 2008, tot stand gekomen samen met Rijkswaterstaat, DLG, Staatsbosbeheer,  Gemeente Maasdriel en onze Stichting 

  https://www.zodenaandedijk.com/KilvanHurwenen

nik5189_96.jpg
Project Weeshuis van het landschap

WEESHUIS VAN HET LANDSCHAP, OPVANGSTROOK VOOR BEDREIGDE LANDSCHAPSELEMENTEN

Een groeiende dynamische landschappelijke inpassing met waterpartijen en structuren eigen aan het gebied. Geïnspireerd op de talloze kleine landschappelijke elementen en eigenaardigheden die bij de aanleg van een nieuwe weg een plaats kregen. Wateropvang, ruimte, licht en een poort naar een prachtig natuurgebied : de Kil van Hurwenen.

392452_kassen---Ed_de_Vries.png
Provinciaal inpassingsplan Tuinbouw

Afgelopen jaren is de stichting in gesprek met diverse gemeenten in de Bommelerwaard, de provincies en andere belangenverenigingen van de glastuinbouw. Insteek is om gezamenlijk te komen tot een juiste situering en concentratie van deze activiteit. Tevens heeft de stichting adviezen gegeven over de landschappelijke inpassingen van deze complexen. Concentratie van dit soort activiteit mits juist ingepast in het landschap en vermeederd met het opruimen van vele versnipperd staande oude kassen kan leiden tot een betere beeld kwaliteit op veel plekken in de Bommelerwaard.  

Natura2000 logo.jpg
Natura 2000 gebied "Rijntakken" en stikstof aanpak.

Zonder enige overdrijving kan worden vast gesteld dat de Stichting sinds decennia zich zorgen maakt over de belasting van stikstof depositie op het Rijntakken Natura 2000 gebied. Middels procedures, bezwaren en zienswijzen strijdt de stichting voor het behoud van de unieke natuurwaarden in dit gebied. Het is aantoonbaar dat ondanks alle inspanningen diversen hexagonalen (vlakken van 100 x 100 m) nog steeds zijn overbelast waardoor diverse unieke planten soorten bedreigd worden.  Een lichtpunt is dat inmiddels de strijd voor het behoud van dit soort natuur en de beperking van depositie inmiddels op een grote bekendheid én steun kan rekenen.

Weesje gezocht..

Als u nog een vergeten stukje grond weet dat aandacht verdient, meldt het dan aan in ons Weeshuis van het Landschap. Wij zorgen graag voor wezen.

WEESHUIS1 (002).jpg
bottom of page